Koło Łowieckie „Słonka” Miastko zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie obowiązane jest do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 230.

Koło Łowieckie „Słonka” Miastko informuje, że w związku z wejściem nowej ustawy Prawo Łowieckie z dniem 1.04.2018r. ( ustawa z dnia 22.03.2018r. Dz.U. 2018 poz. 651), nie jest upoważnione do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód jak również nie jest upoważnione do szacowania szkód.

Zgodnie z Art.46 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy „Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody”.
Informujemy, że dzierżawiony obwód 230 znajduje się na terenie Gminy Miastko i Gminy Koczała i tam prosimy kierować wnioski o szacowanie szkód. 

Szczegółowy tryb przeprowadzania szacowania wstępnego – oględzin i(lub) szacowania ostatecznego szkód określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. W skład obwodów łowieckich z mocy ustawy nie wchodzą m.in.:

  • tereny w granicach administracyjnych miast i wsi;
  • tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości
  • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

 

DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY

Wniosek poszkodowanego powinien zawierać:

  1. dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz z kontaktowym numerem telefonu,
  2. lokalizację powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, na której powstały szkody),
  3. rodzaj szkody,
  4. powierzchnię działki rolnej oraz szacunkowy rozmiar strat powstałych na przedmiotowej działce,
  5. podstawę prawna użytkowania gruntu (wypis z rejestru gruntów, umowę dzierżąwy, akt notarialny)

Pisemne wnioski należy wysyłać wyłącznie na adres właściwej gminy.

Wzór podania o oszacowanie szkody łowieckiej został określony przez Ministra Środowiska z Rozporządzeniem  dnia 8 marca 2010 r.

formularz_zgłoszenia_szkody_łowieckiej